Még együtt

Egyutt
Még együtt vagyunk, de nekem már eszembe jutott a válás!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válni szeretnék!

Egyutt
Válni szeretnék! Ehhez kérek tanácsot, segítséget!
Ha magára ismert, klikk ide!

Válunk

Egyutt
Már válunk, de nagyon nehéz, bajban vagyok. Segítséget, tanácsot kérek!
Ha magára ismert, klikk ide!

Nők és férfiak? Miben különbözünk?

Tartalom:

  • A nemek közötti különbségek megítélésének rövid kultúrtörténete
  • A nemek közötti különbségek biológiai gyökerei
  • Személyiségbeli különbségek
  • Karrier és munkához való hozzáállás a két nemnél
  • És mi a helyzet a kapcsolatokban?

A férfi teremt és szerzi, ami kell, a nő felhasználja és átalakítja, ez a két nem törvénye, intellektuális téren is." (Goethe)" A nő őriz: ő a hagyomány, minat ahogy a férfi a haladás." (Henri-Fréderic Amiel)

Mint a fenti idézetekből is látszik, az emberek a múltban is, sőt szinte attól kezdve, hogy tudatosan felismerték, hogy az emberiség nemekre tagolódik, sokat foglalkoztak a férfiak és nők közötti különbségekkel. Különböző kontextusokban, különböző célokkal és különböző felhangokkal jelent meg újra meg újra ez a téma, kezdve a vallástól, az ősi tanmeséktől a művészeti alkotásokon, filozófiai eszmefuttatásokon át a tudományos - biológiai, orvosi, pszichológiai, történelmi, szociológiai közgazdasági, jogi - értekezésekig, elemzésekig. A témához való hozzáállást a különböző történelmi korok és ideológiák is meghatározták. Férfiak és nők közötti különbségekről beszélni az elmúlt évtizedekben pl. nem számított korszerűnek. A hamis homogenizálási illúziót azóta szerencsére meghaladtuk, ismét rengeteg szó esik arról, hogy a férfiak és a nők alapvetően mások. Sőt, a téma divatossága manapság egyre növekszik, egyrészt a közvéleményben, másrészt a tudományos életben is. A '90-es évektől a nők társadalmi szerepével foglalkozó tudomány "nőtudomány" (women's studies vagy gender studies) néven Nyugat-Európában és Amerikában a "bevett" tudományok közé tartozik, része az egyetemi oktatásnak, a tudományos diskurzusnak, és széles teoretikus bázisra támaszkodik. Az utóbbi években Magyarország is kezdi követni ezt a példát, egyre több elemzés jelenik meg a nők helyzetéről. Annál is inkább, mert világszerte megfigyelhető a nők szerepvállalásának átrendeződése. Egyre nagyobb szerepet játszanak a termelő szférában, megváltozik a családban betöltött súlyuk és szerepük is: kiszolgálóból családfenntartóvá, sokszor egyedüli családfenntartóvá is válnak, sőt manapság már az is egyre gyakoribb és elfogadottabb, hogy egy nő családon kívül, egyedül vállal gyereket.

A nemek közötti különbségek megítélésének rövid kultúrtörténete

A biológiai különbségek (lásd alább) létét komolyan talán nem is vitatta senki soha, de értelmezésükben szélsőséges kilengések voltak az emberiség kultúrtörténetének során, a politikai, társadalmi, kulturális viszonyok függvényében. A különbségek túlértékelése, fátumként történő hangsúlyozása azt a célt szolgálhatta, hogy a nemi és mindenfajta egyenlőtlenséget konzerválják. A huszadik században megjelent a másik véglet, a túlzó feministák nézetei, akik az egyenjogúság érdekében érvelve tagadták a nyilvánvaló különbségeket is. Az álláspont a felvilágosodásig az előző nézethez állt közelebb (annyira, hogy időnként és helyenként a nőket nem is vették teljesen emberszámba), a felvilágosodás egyenlőséget hirdető eszméibe viszont az illett bele, hogy a nemek közt nincs veleszületett különbség: "a léleknek nincs neme". A XIX. század elején a romantika filozófusai ennek ellenkezőjét bizonygatták: a nők csodálatosak ugyan, de veleszületett karaktervonásaik miatt alkalmatlanok vezető szerepekre. A "szocialista embereszmény" megvalósításáért vívott küzdelemben minden tekintetben erőszakoltan egyenlőségjelent kellett tenni férfiak és nők közé, ugyanúgy, ahogy a nyugati feministák is hajlamosak voltak a hamis egyenlősdire a nők jogaiért folytatott nemes harcuk során. Nem ismerték fel, hogy azzal, hogy a nőket férfiszerepbe akarják kényszeríteni ("felemelni"), nem biztos, hogy boldogabbá teszik a nőket, és e törekvésükkel szándékukkal ellentétben inkább a nemek különbözőségét támasztották alá. A XX. végére talán eljutottunk ahhoz a felismeréshez, hogy az egyenrangúság és az egyenlőség követelése nem zárja ki a különbözőségek elismerését, sőt ezek felvállalása éppenhogy elősegíti azt, hogy mindenki szabadon megvalósíthassa lehetőségeit.

A nemek közötti különbségek biológiai gyökerei

A két nem közötti különbségeket a legutóbbi időkig a társadalmi feltételek számlájára írták: a gyerek viselkedése a szülők elvárásai szerint alakul, a szülők elvárásaiban pedig a társadalom elvárásai tükröződnek. Ma azonban már köztudott tény, hogy az olyan biológiai különbségek, mint a testméretek, a testi-fizikai teljesítőképesség, izomfelépítés stb. eltérései mellett a férfiak és nők agyfelépítése is különbözik, és a két nem közötti különbségek elsősorban arra vezethetők vissza, hogy agyuk más módon dolgozza fel az információkat, a férfiak és nők különbözőképpen észlelik a dolgokat, mást tartanak fontosnak, és másként is viselkednek. Fontos különbség, hogy az evolúció során a két agyfélteke eltérő módon specializálódott nőkben és férfiakban. Férfiaknál a bal agyfél differenciáltabbál vált, mint a jobb, a lateralitás tehát a férfiaknál kifejezettebb. Ez azt jelenti, hogy azokban a funkciókban, amik egy-egy oldalhoz kötődnek (pl. a beszéd, a térérzékelés) a férfiak határozott oldalkülönbségeket mutatnak. A nőknél viszont a két félteke közötti összeköttetés, azaz az összhang fejlettebb, ami arra is utal, hogy az agy rugalmasabb, nagyobb plaszticitású marad, könnyebben tud alkalmazkodni, kevésbé sérülékeny, és az esetleg sérült agyfél funkcióit a másik agyfél könnyebben veszi át. Számos vizsgálat globálisan a nők aktívabb anyi energetikai anyagcseréjét mutatja, valamint azt, hogy a nők agykérge (a szürkeállomány) mennyisége relatíve több, mint a férfiakéban. Ez tehát ellensúlyozza azt a tényt, hogy a férfiak agytérfogata nagyobb a nőkénél, mert az intelligenciaszint mindkét nemben arányos az agy szürkeállományának térfogatával. Az intelligencia terén egyébként a két nem közötti eltérések minimálisak, az intelligencia eloszlásában vannak a két nem között különbségek: a férfiaknál gyakoribbak a szélsőségek, a nagyon alacsony és a nagyon magas intelligencia, míg a nők intelligenciája kiegyenlítettebb, jobban az átlag körül szóródik.

De nemcsak a lateralitásban vannak különbségek. Bizonyos agyműködések esetében jellegzetes nemi különbségek mutathatók ki. A férfiak általában jobbak a térlátási és térérzékelési feladatokban, a matematikai logikában, az analitikus, problémamegoldó képességek terén, a kreativitásban, a zenei képességek terén. Ezért van az, hogy a nők között kevés a kiemelkedően tehetséges a sakkban, a matematikában, a zeneszerzésben, és minden olyan egyéb tevékenységben, amelyeknél elengedhetetlen feltétel a magas szintű absztrakciós képesség. A nőknek viszont jobb a verbalitása, könnyebben, gyorsabban tudják magukat kifejezni, fejlettebb a szókincsük. Az irodalom és az előadóművészetek terén ezért már a női zsenialitás is megnyilvánulhat. Emellett a nőknek jobb az érzékszervi érzékenységük (hallás, látás - pl. színlátás -, tapintás, ízlelés szaglás terén egyaránt). Érzékenyebbek a hangokra, a hangszín, hanglejtés, tónus, érzelmi színezet, azaz a prozódiai sajátosságok iránt. Jobb az arcfelismerő képességük. Ügyesebbek a finom mozgást követelő, türelmet igénylő, aprólékos tevékenységekben. Figyelmi működésük élénkebb, diffúzabb, jobban észreveszik az apró változásokat a környezetükben, így tájékozódási gyengeségüket kompenzálhatják a kis környezeti részletek megjegyzséével.

Személyiségbeli különbségek

Az agyműködésbeli különbségek a személyiségbeli különbségeket is meghatározzák. A nők jobb kommunikációs képességeiket úgy kamatoztatják, hogy szívesebben létesítenek személyes kapcsolatot, érzékszervi érzékenységük, diffúzabb figyelmük is nagyobb fokú társas érzékenységre, kontaktuskeresésre, szociális nyitottságra való készenlétre predesztinálja őket. A nők következetesen magasabb pontszámokat érnek el a szorongásosságot, a bizalmat, az extraverziót és különösen a gyengédséget mérő tesztekben. A férfiak magabiztosságot, függetlenséget, individualistább beállítottságot és önbizalmat jelző pontszáma viszont meghaladja a nőkét. Ezek a jegyek nagyjából kultúrafüggetlenek, ami azt jelzi, hogy valószínűleg evolúciós hasznuk van. A nőket inkább a gazdagabb érzelmi és szociális életre való alkalmasság jellemzi: az ő nyíltabb, érzelmesebb, gyengédebb, gondoskodóbb személyiségüknek köszönhetjük az emberi faj egyedeinek túlélését, a faj fennmaradását. A férfiak határozottabb, magabiztosabb, agresszív, kevésbé érzelmes személyisége (és nagyobb testi ereje) viszont alkalmasabb a külvilággal való megküzdésre, a vadászatra, a fizikai védelemre.

Mindezeket a személyiségbeli különbségeket tükrözik a kulturálisan kialakult, ún. férfias és nőies személyiségjegyek. A férfias jegyek: aktivitás, dominancia, versenyképesség, agresszivitás, kezdeményezőkészség, kockázatvállalás, teljesítmény- és sikerorientáció, hajlam a vezető szerep betöltésére. A nőies jegyek pedig: alkalmazkodóképesség, érzelmi meghatározottság, befolyásolhatóság, eltéríthetőség, kisebb önállóság, passzivitás, aggodalmaskodás, gondoskodás, gyengédség, jó modor, szociális beállítottság, segítőkészség, rendszeretet, precizitás.A problémákhoz való közelítésben is különbség jellemzi a két nemet. A nők többsége intuitívabb, ösztönösebb, míg a férfiak inkább racionálisan próbálnak közeledni a problémához. Jobban tudnak koncentrálni a dolgokra, kevésbé tudja elvonni más a figyelmüket. De ez időnként beszűkültséget is jelent. A férfiak analitikusabban gondolkodnak, és a lényegest el tudják határolni a mellékes részletektől. A nők agya tágabb képet fog be, a dolgokat összefüggéseikben látja, miközben a férfiak örökké megpróbálják figyelmen kívül hagyni az összefüggéseket, hogy el tudjanak vonatkoztatni tőle. A férfiak könnyebben találnak megoldást, a nők vizonyt rendszerint jobban átlátják a problémát. A nők agyuk két féltekéjének szorosabb kapcsolata foyltán a verbális és nem verbális információkat és érzelmi tartalmakat könnyebben fel tudják fogni, kapcsolatba tudják hozni egymással. Viszont a két félteke fejlettebb információcseréje néha hátrányokkal is jár: csorbul a koncentrációs készség, csökken a gondolkodás hatékonysága, a figyelem elterelhetőbb. A különbségeket még lehetne sorolni, ezek a legalapvetőbbek.

Karrier és munkához való hozzáállás a két nemnél

A nemek közötti különbségek a munkában is megnyilvánulnak, egyrészt a munkavállalásban, másrészt a karrierhez való hozzáállásban. Férfi és nő, ha azonosak is a lehetőségeik, nem ugyanazt választják érdeklődésük tárgyául, és nemüktől függően jobban, illetve rosszabbul teljesítenek bizonyos dolgokban, ha tanulmányaikban ugyanolyan eredményeket értek is el. A férfi a dolgok és a tér világában érzi jól magát, ezért műszaki, gazdasági, katonai pályára lép: fizikus, matematikus, mérnök vagy építész lesz. A nő viszont az emberek és a társas kapcsolatok világában van otthon, ezért szociális, egészségügyi, oktatási téren tevékenykedik: ápolónő, tanár, szociológus vagy pszichológus pályára lép.A másik fontos különbség a munka terén az, hogy a siker és az ambíció egészen mást jelent a férfiaknak, mint a nőknek. A férfiak ambícióiban a hierarchiáé és a dominanciáé a főszerep. Ezért még azokon a pályákon is, ahol számszerűen több nő dolgozik, mint férfi, a férfiak számbeli arányukat messze meghaladó mértékű befolyásra tesznek szert, azaz a vezető pozíciókat ők töltik be. És ez nem a nők évszázados elnyomásának köszönhető, mint a feministák vélték és vélik sokan ma is, hanem hogy a nők kevésbé is igénylik a vezető szerepeket, tehát motivációikban is különböznek a férfiaktól. Pályaválasztásukban ők a választott munka természetét sokkal inkább figyelembe veszik, mint a remélhető sikert és a fizetést, míg a férfiak döntésében a versenyszellem, a kockázatkeresés, a státus- és sikerorientáltság vezet, valamint a pénz mint a siker jelképe és megerősítése. Az önbecsülés mindkét nemnek egyaránt fontos, de míg az önbecsülés szintjét a nőknél a személyes kapcsolatokban elért siker befolyásolja, addig a férfiaknál a karrierjük, a hivatásukban elért sikerek. A befolyás, a siker és a státus megszerzése érdekében sokszor hatalmas áldozatokat hoznak személyes boldogságuk, egészségük, idejük, kapcsolataik terén. A nők erre nem hajlandók, a munka igen kevés esetben szerepel náluk kiemeltebb helyen, mint a család, amely sok nőnek kielégítő önmegvalósítás területe is lehet. A nők tehát nem társadalmi elnyomásból, hanem alkatuknál fogva érik be alacsonyabb státuszokkal, alacsonyabb fizetésekkel. De az már a társadalom hibája, hogy társadalmi jóváhagyással mindig az számít megbecsült posztnak, amit férfiak töltenek be.

A munka területén vannak jellegzetesen női tulajdonságok: szívósság, kitartás, türelem, precizitás, monotóniatűrés, kisebb hajlam az agresszióra, nagyobb stressztűrő képesség. A férfiak jobban terhelhetőbbek, nagyobb teljesítményre képesek, de rövidebb ideig. A közepes, de stabil terhelést igénylő munkákban ezért a nők teljesítménye egyenletesebb, míg a férfiak erejét és terhelhetőségét csúcsidőszakokban érdemes igénybe venni, ezért alkalmasabbak ők a feszített tempójú, nagy hajrákra, túlórázásokra. A férfiaknak és nőknek tehát nem egymást kellene túlszárnyalni a munkában, hanem - mivel alkatilag különböznek előnyeik és hátrányaik - egymást inkább kiegészíteni kellene. A munkaszervezőknek és vezetőknek pedig felismerni és alkalmazni mindezt, és építeni arra pl., hogy a legeredményesebben a koedukált munkahelyi team működik.

És mi a helyzet a kapcsolatokban?

Ez az a terület, amely akkora ?merítés?, annyian annyifélét mondtak, írtak, nyilatkoztak, gondoltak ebben a témában, annyiféle közhely született (de tudjuk: a közhelyek attól olyan széles körben ismertek és idézettek, hogy alapjában véve igazak, mégha pejoratív is a hangzásuk!), hogy jobbnak látom néhány tipikus közhely felsorolásával "kiváltani" ezt a pontot. Márcsak azért is, hogy a cikk végére egy kicsit oldjam az előző részek tudományosságának feszültségét. E közhelyek között mindenki megtalálhatja a maga igazságát, és még tanulhatunk is belőlük. Merthogy a maga módján mindegyik sokatmondó. Közülük néhány komoly idézet (néhányuk a sokszori idézgetés miatt szintén közhellyé vált). Ha ismert a szerző, akkor a nevét is feltüntettem. Ráadásul így még keretes szerkezetű is lesz ez az írás: idézettel kezdtem, idézettel fejezem be.

"Komolyabbak":

- A férfi az aktív, ható fél, a nő pedig a befogadó, passzív fél.. E kettő teszi ki az egészet, ezért mind a kettő egyformán értékes és fontos.

- A nő a tűz, a fény, a melegség, az érzelmek őrzője és a megvilágosodás jelképe. A férfi az értelemé, a világosságé, az erőé és a rendszeré. A nő az igazi életerő, a férfi pedig az igazi teremtő erő.

- A szerelemben mindig csak az egyik szeret igazán, a másik csak hagyja, hogy szeressék.

- A házasság: egy üzlet. A férfi házassággal fizet a szexért, a nő szexszel fizet a házasságért

- Minden vitában a nőé az utolsó szó. Bármit is mond a férfi ezt követően, az már egy következő vita kezdete.

- A nő soha ne mutassa ki jobban szeretetét a szeretett férfinak, mert akkor már a férfi számára nem érdekes.

- A férfiembert úgy teremtette a Jóisten, hogy hódítani akar, és megküzdeni a nő kegyeiért.

- Ha a férfi a "fej" és a "nyak" a nő, akkor működni fog a hosszabb kapcsolat.

- A nőknek kell irányítani kell a férfiakat, de úgy, hogy közben azt gondolják, az irányítás a kezükben van.

- A férfi mindig valalmi újra, jobbra vágyik, a nő pedig elfogad. A férfi mindent meg akar változtatni, a nő nem. A nő az életet olyannak szereti, amilyen. Ha nem tökéletes valami, akkor azt megszokja. A férfi lázad, elégedetlenkedik, és még a legjobbat is meg akarja változtatni.

- Az érzelem jellemzően női princípium, az értelem pedig férfi.

- A férfi cselekszik, maga előtt hajtja az időt, a nő olykor megáll, és visszatekint.

- Egy férfi képes a szerelmet és a szexualitást különválasztani, a nő nem.

- A férfiak genetikai kódjuk szerint nagyobb számú szexuális kapcsolat létesítésére vannak ítélve.

- A férfiak hosszútávra olyan nőket választanak, akik megfelelő intelligenciával rendelkeznek. A nők hosszútávú kapcsolatukhoz tapasztalt, egzisztenciálisan megalapozott férfit keresnek.

- Az ellentétek vonzzák egymást.

- Nem igaz, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Szociálisan nagy eltérést mutató osztályokból való párok kevés valószínűséggel maradnak együtt, akárcsak azok, akiknek eltérő az érdeklődési körük vagy nagyon különböző az intelligenciájuk.

- A nő rejtélyes, kiszámíthatatlan, van benne valami ősi, netán primitív, ősanya és szerető egy személyben .

- A férfiakat a gyomrukon keresztül lehet megfogni.

- A férfi és a nő egymást kiegészíti, mint a fényt az árnyék.

- A férfi igazából a fizikai és a mentális szinteken működik jobban, míg a nő az érzelmi és az intuitív szinteken mozog otthonosabban.

- A nő, ha dolgozik, munkájába örömeit, bánatait, egész világát belesugározza: a férfi, ha dolgozik, munkájában minden mást elfüggönyöz.? Weöres Sándor

- A nő, ha kártyázik, feloldódik a játszó csoportban és nyerni a játszóktól akar: a férfi, ha kártyázik, ráhurkolódik a játék váltakozására és nyerni a játékban akar.? Weöres Sándor

- A nő a szeretett férfi életét egybe akarja olvasztani a saját életével: a férfi a szeretett nőt saját lényéhez akarja fűzni mennél szorosabban.? Weöres Sándor

"A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfié; minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó." (Weöres Sándor)

"Viccesebbek":

Eszes pasi + hülye nő = viszony
Eszes pasi + eszes nő = románc
Hülye pasi + eszes nő = házasság

- Egy férfi két dollárt fizet egy egydolláros árucikkért, amire szüksége van. Egy nő egy dollárt fizet egy kétdolláros árucikkért, amire nincs szüksége.

- Egy nőt addig aggaszt a jövő, amíg férjhez nem megy. Egy férfit sohasem aggaszt a jövő, amíg meg nem nősül

- Sikeres az a férfi, aki többet keres, mint amennyit a felesége el tud költeni. Sikeres az a nő, aki ilyen férjet talál.

- Ahhoz, hogy boldogok legyünk egy férfival, sok megértés és kevéske szeretet kell. Ahhoz, hogy boldogok legyünk egy nővel, sok szeretet kell és az, hogy meg se próbáljuk megérteni őt.

- A nős férfiak tovább élnek, mint a nőtlenek, de szívesebben halnak meg.

- Amikor egy nő férjhez megy, azt várja,hogy a férje majd megváltozik,de a férj nem változik meg. Amikor egy férfi megnősül, azt várja, hogy a felesége sohasem fog megváltozni, ámde megváltozik.

- "Férfi és nő , hogyan is érthetnék meg egymást amikor mind a kettő mást akar; a férfi a nőt, a nő a férfit."
Karinthy Frigyes

- "Szerelem és szeretet: - A jó tulajdonságokat szeretjük - a rossz tulajdonságokba szerelmesek vagyunk." Karinthy

- "Házasság - Kölcsönös szerződés férfi és nő között, melyben kölcsönösen megállapodnak, hogy a szerződés napjától kezdve nem mondják el egymásnak, hogy kivel van viszonyuk." (Karinthy)

- "A házasságok az égben köttetnek, de a földön kell elszenvedni azokat." /Karinthy Frigyes

- "Ha egy nő és egy férfi tönkre akarja egymást tenni, összeházasodnak."
/ Karinthy Frigyes)

- "Egy no számára egy régész az ideális férj. Ahogy a feleség öregszik, egyre érdekesebb lesz a férje számára." /Agatha Cristie/

-" A tartós házasság titka: hetente kétszer gyertyafényes vacsora...Szerdán a feleség megy, csütörtökön pedig a férj."(Karinthy)

- A szerelem a no életében egy fejezet. A férfiéban 1 bekezdés.

- A férfi nem érti a not, a no nem érti a férfit, ketten együtt pedig nem értik az embereket.

***

A férfi és a női szexualitás különbségei megértéséhez ajánlom Szendi Gábor: Csak szex és más semmi című cikkét.

Roboz Gabriella

A mediációs eljárás költségei, árak

Normál mediáció:

Felmérő beszélgetés és tájékoztatás
1 óra.

Székhelyünkön:
Felenként 9.000,- Ft

Más helyszínen:
Felenként 9.000,- Ft + útiköltség

Az érintett felek egybehangzó mediációs felkérésének elfogadását követően:

Mediációs tárgyalás, 2 óra
Székhelyünkön:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft

Más helyszínen:

Kettős vezetéssel: Felenként 15.000,- Ft + útiköltség

Sétáló mediáció árai azonosak. Ebben az esetben a tárgyaló felek nem találkoznak.
A megadott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Letöltések

Itt találhatja az oldalunkról letölthető dokumentumok listáját.

Ha jelentkezni kíván mediációra, kérem az alábbi dokumentumokat töltse le:
- Jelentkezés mediációra
A mediátor munkáját segíti, ha kitölti és elküldi az alább letölthető tesztet.
- Konfliktuskezelési teszt
Itt olvashatja a Mediáció folyamatáról és házirendünkről.
- A mediáció folyamata és házirendje